Porok na eksport online dating

Organa priznavata, da za vse informacije, ki si jih izmenjata, veljata člena 76 in 78 Direktive 2014/65/EU. Organa v skladu z veljavnim pravom in predpisi zadevne države članice poskrbita, da vse nejavne informacije v zvezi z ureditvami sodelovanja ali izmenjavo informacij na podlagi tega sporazuma ostanejo zaupne, vključno z vsem naslednjim: vsemi zadevami, ki sledijo takšni prošnji, vključno z vsemi dvostranskimi posvetovanji med organoma in, kadar je ustrezno, vsemi informacijami v zvezi z zavrnitvijo vzpostavitve ureditev sodelovanja; 3.

Organa zagotovita, da njuni uslužbenci izpolnjujejo veljavne obveznosti glede zaupnosti. Kadar zaprošeni organ meni, da je za izvršitev prošnje potrebno ali zaželeno razkriti dejstvo, da je organ prosilec vložil prošnjo, zaprošeni organ to razkrije šele, ko je o naravi in obsegu potrebnega razkritja razpravljal z organom prosilcem in prejel njegovo soglasje za razkritje.

Kadar organ prosilec ne da soglasja za razkritje, ima na voljo možnost, da prekliče svojo prošnjo.

porok na eksport online dating-11

Zaradi doslednosti in za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da določbe iz te uredbe in povezane nacionalne določbe, s katerimi se Direktiva 2014/65/EU prenaša v nacionalno zakonodajo, veljajo od istega datuma.junija 2017 o popravku in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št.952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/990 z dne 12.Zaprošeni organ obvešča organ prosilec o napredku preiskave ali preverjanja na kraju samem ter svoje ugotovitve predloži čim prej. Kadar se predloži prošnja za začetek preiskave ali izvedbo preverjanja na kraju samem, se organ prosilec in zaprošeni organ posvetujeta o prednostih opravljanja skupne preiskave ali skupnega preverjanja na kraju samem. Pri odločanju, ali začeti skupno preiskavo ali skupno preverjanje na kraju samem, organ prosilec in zaprošeni organ obravnavata vsaj vse naslednje: pravni in regulativni okvir v vsaki od njunih jurisdikcij, da zagotovita, da oba dobro razumeta morebitne ovire in pravne omejitve izvajanja skupne preiskave ali skupnega preverjanja na kraju samem in vseh postopkov, ki lahko sledijo, vključno z vsemi vprašanji, povezanimi z načelom prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari; medsebojno si zagotavljata podporo glede nadaljnjih izvršilnih postopkov v pravno dovoljenih okvirih, vključno s koordinacijo vseh postopkov ali drugih izvršilnih ukrepov, povezanih z rezultatom skupne preiskave ali preverjanja na kraju samem (upravnih, civilnih ali kazenskih), ali, kakor je ustrezno, možnosti poravnave.ugotavljanje in oceno vseh pravnih omejitev ali ovir ter vseh razlik v postopkih v zvezi s preiskovalnimi ali izvršilnimi ukrepi ali kakršnimi koli drugimi postopki, vključno s pravicami vseh oseb, proti katerim se vodi preiskava; Člen 9 Omejitve glede zaupnosti in dovoljena uporaba informacij 1.

Leave a Reply